Dnia 26 lutego 2019 roku w siedzibie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące pobyt na stażu zawodowym pierwszej grupy uczestników.    Była to grupa 15 stażystów ze szkół rolniczych z kilku województw.


Zagraniczny staż zawodowy pn. Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”  został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie. Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Udział w seminarium wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilkunastu szkół rolniczych z terenu całej Polski i ich opiekunowie, kierownictwo i uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych     i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest współorganizatorem stażu zawodowego. Podczas spotkania głos zabrali z-ca dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych Pan Jacek Michalski, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Grzegorz Wysocki i wiceprezes Towarzystwa Pan Piotr Szymański.
W swoich wystąpieniach podkreślili oni, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Udział w takim wyzwaniu wymaga silnej woli i wytrwałości oraz dużych umiejętności zawodowych. Jak widać cechy te młodzież posiada, ponieważ kilkanaście osób ukończyło staż zawodowy. Następnie stażystom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego -  Szkołę Deula w NIenburgu i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Na zakończenie seminarium uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą stażu zawodowego.